اخبار

مجمع سالیانه کاشی بیستون

مجمع سالیانه شرکت کاشی بیستون در تاریخ 19 تیر ماه با حضور اکثر سهامداران تشکیل واعضاء هیئت مدیره برای دو سال دیگر تایید و تمدید شدند و همچنین ضمن تصویب صورتهای مالی شرکت تقسیم 30% سود انباشته مورد تصویب سهامداران قرار گرفت .

دعوت به استفاده از حق تقدم سهام
به اطلاع کلیه سهامداران شرکت کاشی بیستون( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 7525
می رساند که؛ با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ27 / 04 / 1402 و تفویض اختیار عملی
نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره طی یک مرحله و ظرف مدت حداکثر 2سال، نظر به اینکه مقرر است
سرمایه شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 1000 میلیارد ریال منقسم به 10 میلیون سهم صدهزارریالی با
نام از طریق مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست
می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود به نسبت سهام خود یا تا حداکثر دو سوم از
مجموع سرمایه جدید استفاده نماید لذا در صورت داشتن مطالبات حال شده از شرکت به منظور تبدیل به سهام
جدید در محل قانونی شرکت مراجعه نمایید بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام
باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *